หน่วยที่ 4 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน

35 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. https://it37-14090-2-60-kc.blogspot.com/
  ด.ญ.พรชนิตว์ สุรินาม ม.3/7 เลขที่ 27

  ตอบลบ
 4. https://it37-14068-2-60-kc.blogspot.com/p/4_8.html
  นาย ภพพล วงศ์เรือง เลขที่ 9

  ตอบลบ
 5. https://it37-14085-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  น.ส.ชุติถัทร ปัตพี ม.3/7 เลขที่ 24

  ตอบลบ
 6. https://it37-14091-2-60-kc.blogspot.com/
  ด.ญ.พรลภัส ไชยรักษ์ เลขที่ 28 ม.3/7

  ตอบลบ
 7. https://it37-14092-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  ด.ญ. เพราพิลาส สันตวงค์ เลขที่ 29 ชั้น ม.3/7

  ตอบลบ
 8. https://it37-14089-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  นางสาว บุศรากรณ์ ชูรัตน์ เลขที่ 26 ม.3/7

  ตอบลบ
 9. https://it37--14097-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  นางสาว สุกัญญา ซอกลม ม.3/7 เลขที่ 34

  ตอบลบ
 10. https://it37-14070-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  นาย รัฐสถิต นนทะวงษ์ เลขที่ 11 ม. 3/7

  ตอบลบ
 11. https://il37-15131-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  ด.ญ วิลาวัณย์ แซ่จิว เลขที่ 37 ม.3/7

  ตอบลบ
 12. https://it37-14079-2-60-kc.blogspot.com/p/blog-page_45.html
  นาย สุรกิจ หลักบุญ ม.3/7

  ตอบลบ
 13. https://it37-14066-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  นาย นวพันธ์ ลำพุทธา เลขที่ 7 ม.3/7

  ตอบลบ
 14. https://it37-14076-2-60-kc.blogspot.com/p/blog-page_47.html
  นาย วุฒิเชษฐ์ ปั้นสินทรัพย์ ม.3/7

  ตอบลบ
 15. https://it37-14095-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  นางสาว วิรากานต์ ไทยเสรีวัฒนา ม.3/7 เลขที่ 32

  ตอบลบ
 16. https://it37-14093-2-60-kc.blogspot.com/p/4_6.html
  ด.ญ วรัญญา มีไชย เลขที่ 30 ม.3/7

  ตอบลบ
 17. https://it37-14073-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  นายวัชรพงษ์ โพธิ์ทา เลขที่ 14 ม.3/7

  ตอบลบ
 18. https://it37-14065-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  นายธีรภัทร ศรีเล็ก เลขที่ 6 ม .3/7

  ตอบลบ
 19. https://it37-14062-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  ด.ช.ณัฐวัฒน์ พวงศรี ม.3/7 เลขที่ 3

  ตอบลบ
 20. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 21. https://it37-14071-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  วรปรัชญ์ นามมั่น 3/7 เลขที่ 12

  ตอบลบ
 22. https://it37-14082-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  กุลวดี มีคุณ เลขที่22 ม3/7

  ตอบลบ
 23. https://it37-14067-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  นาย พัทธพล ทองทา เลขที่8 ม.3/7

  ตอบลบ
 24. https://it37-14080-2-60-kc.blogspot.com/p/blog-page_9.html
  นาย อภินันต์ อ่อนแก้ว ม.3/7 เลขที่21

  ตอบลบ
 25. https://it37-14077-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  นาย สิทธิพงษ์ ชิณสิทธิ์ เลขที่ 18 ม.3/7

  ตอบลบ
 26. https://it37-14078-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  สุภกิจ ประทุมไข เลขที่ 19 ม.3/7

  ตอบลบ
 27. https://it37-14064-2-60-kc.blogspot.com/p/4_13.html
  นาย ธราเทพ พรรณวงค์ เลขที่ 5 ม.3/7

  ตอบลบ
 28. https://it37-14083-2-60-kc.blogspot.com/
  น.ส. จิรัฐติกาล สมภูมี ม.3/7 เลขที่23

  ตอบลบ
 29. https://it37-14060-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  นาย เจษฏาถรณ์ บัวเพชร เลขที่1 ม.3/7

  ตอบลบ
 30. https://it37-14075-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  นาย วัชรากรณ์ เวฬุวนารักษ์ เลขที่16 ม.3/7

  ตอบลบ
 31. https://it37-14061-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  นาย ณัฐชนน มาตขาว เลขที่ 2 ม.3/7

  ตอบลบ
 32. https://it37-14072-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  เด็กชาย วศิน ไชยมี ม.3/7 เลขที่ 13

  ตอบลบ
 33. https://it37-14069-2-60-kc.blogspot.com/p/4.html
  นาย ภานุเดช ไฃยมิ่ง ม.3/7 เลขที่10

  ตอบลบ